Ustalenie stopy procentowej składki wypadkowej

W ubezpieczeniu wypadkowym obowiązuje rok składkowy, na okres którego każdy płatnik ma ustaloną stopę procentową składki wypadkowej w określonej wysokości. Rok składkowy trwa od 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do 31 marca następnego roku. Niektórym płatnikom wysokość stopy procentowej tej składki ustali ZUS ...

Kilka niepełnych etatów a składki ZUS z prowadzonej firmy

Osoba prowadząca własną firmę, która jest jednocześnie zatrudniona na etacie, może opłacać jako przedsiębiorca tylko obowiązkową składkę zdrowotną, jeżeli ze stosunku pracy uzyskuje przychód w odpowiedniej wysokości. Jeśli jest zatrudniona na kilku etatach ...

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2024 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność opłacają za siebie składkę zdrowotną od podstawy wymiaru, którą muszą ustalić według zasad uzależnionych od formy opodatkowania ich firmowych przychodów. Do jej wyliczenia dla części osób prowadzących pozarolniczą działalność potrzebna jest kwota określonego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a dla pozostałych przedsiębiorców kwota minimalnego wynagrodzenia. Przepisy ustawy zdrowotnej określają też dla części przedsiębiorców minimalną wysokość tej podstawy ...

Kiedy nie trzeba płacić do ZUS odsetek za zwłokę?

W przypadku gdy płatnik nie dotrzyma ustawowego terminu opłacenia do ZUS składek ubezpieczeniowych, to wówczas do wpłacanej kwoty powinien doliczyć odsetki za zwłokę. Jeśli jednak wyliczone odsetki z tytułu opóźnionej wpłaty składek ZUS nie przekroczą określonej kwoty, płatnik nie musi ich wpłacać. W 2024 r. limit ten, tak jak to było w 2023 r., zmieni się dwukrotnie ...

ZUS w razie współpracy w firmie małżonka

Co do zasady, osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jest traktowana - dla celów ZUS - jako pracownik. Podlega zatem obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu na zasadach obowiązujących osoby zatrudnione na etacie. W przypadku jednak, gdy pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, wtedy dla celów ZUS jest traktowany jako ...

Ubezpieczenia w ZUS osoby współpracującej z przedsiębiorcą w 2023 r.

W 2023 r. nie zmienią się zasady podlegania ubezpieczeniom w ZUS członków rodziny pomagających przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zmianie natomiast ulegną wysokości podstaw wymiaru, od których są naliczane za współpracowników składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Wynika to z ...

Brak korekt deklaracji ZUS naraża firmę na kontrolę

Jeśli nie złożyłeś korekty deklaracji ZUS, spodziewaj się kontroli. Brak korekt sprawia, że w oczach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w rozliczeniach pracodawcy występują nieprawidłowości. Z dużą dozą prawdopodobieństwa ZUS zechce je wyjaśnić, zlecając swoim kontrolerom gruntowne sprawdzenie zakładu pracy. Brak korekt jest również przyczyną wstrzymywania wypłaty świadczeń z ZUS i odmowy wydania zaświadczeń o niezaleganiu w składkach, co zamyka drogę do wygrania przetargu, czy uzyskania kredytu ...

Zadłużenie składkowe objęte układem ratalnym a prawo przedsiębiorcy do świadczeń chorobowych

Osoba prowadząca własną działalność pozarolniczą, która przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, może - po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków - korzystać ze świadczeń finansowanych z tego ubezpieczenia. Podlegając ubezpieczeniu wypadkowemu, może natomiast ubiegać się o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej ...