Dzień Ojca. Jakie prawa ma tata?

Dziś Dzień Ojca. To doskonała okazja do podziękowania wszystkim ojcom za ich trud wychowawczy, a także do przypomnienia, jakie prawa przysługują mężczyznom wychowującym dzieci ...

Czas pracy i odpoczynki w różnych systemach czasu pracy

Gazeta Podatkowa nr 42 (1813) z dnia 27.05.2021 r., autor: Ewa Madejek
Przepisy Kodeksu pracy przewidują kilka systemów czy organizacji czasu pracy, które mogą stosować pracodawcy w procesie pracy. Każdy z nich cechuje się pewnymi odrębnościami, jeżeli chodzi o czas pracy, długość odpoczynków i zasady ich udzielania. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie czasu pracy, a także niezapewnienie pracownikom odpoczynków stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Urlop proporcjonalny nauczyciela placówki feryjnej w razie rozwiązania umowy w trakcie roku szkolnego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021 r.
Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej jest uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze ferii szkolnych (zimowych i letnich). Prawo do pierwszego urlopu nabywa w ostatnim dniu poprzedzającym ferie, a do drugiego i kolejnych - w każdym następnym roku kalendarzowym. Zasady te obowiązują niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Wybór rodzaju umowy cywilnoprawnej na wykonywanie prac spawalniczych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021 r.
Z linii orzeczniczej wynika, że na wykonanie prac spawalniczych powinna być zawarta umowa zlecenia lub o świadczenie usług, a nie umowa o dzieło. W razie sporu w tej sprawie ostatecznie może rozstrzygnąć sąd. (…) O kwalifikacji umowy cywilnoprawnej nie decyduje jej nazwa i stylistyka, lecz treść, zgodny zamiar stron i cel, okoliczności zawarcia, sposób realizacji oraz cechy przeważające.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Ustalenie urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy przez zatrudnionego na część etatu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 01.05.2021 r.
Roczny wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego na część etatu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, zaokrąglając niepełny dzień w górę do pełnego dnia. Przy ustalaniu wymiaru urlopu według zasady proporcji, kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego za cały rok, niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca, a niepełny dzień w górę do pełnego dnia.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Przeprowadzanie badań profilaktycznych w czasie epidemii

Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021 r., autor: Agata Barczewska
Skierowanie pracownika na badania profilaktyczne wymagane przez prawo pracy należy do podstawowych obowiązków pracodawcy z zakresu bhp. Tylko w dwóch przypadkach Kodeks pracy pozwala na odstąpienie od tego obowiązku. W okresie obowiązywania stanu epidemii w związku z COVID-19 zakres wyjątków od wymogu badań został jednak rozszerzony.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)