Podatek od psa. Będzie podwyżka

Właściciele czworonogów muszą się przygotować na podwyżki. Wszystko wskazuje na to, że podatek samorządowy nazywany opłatą od posiadania psa będzie w przyszłym roku wyższy. Ile w 2025 r. zapłacimy za naszego pupila?

Ustalanie i wypłata dodatków za pracę w nocy

Gazeta Podatkowa nr 42 (2125) z dnia 23.05.2024 r., autor: Ewa Madejek-Nowakowska
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Podstawę ustalenia tego dodatku stanowi minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku kalendarzowym. Jego wysokość zależy też od nominalnego wymiaru czasu pracy w danym miesiącu. W 2024 r. minimalne wynagrodzenie wzrasta dwukrotnie: od 1 stycznia 2024 r. wynosi 4.242 zł, a od 1 lipca 2024 r. będzie wynosiło 4.300 zł.
(czytaj wiecej - https://gofin.pl/prawo-pracy/)

Podział wyłącznej części urlopu rodzicielskiego

Gazeta Podatkowa nr 40 (2123) z dnia 16.05.2024 r., autor: Agata Barczewska
Od 26 kwietnia 2023 r. każdy z pracowników - rodziców otrzymał wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego (tzw. wyłączna część urlopu). Jeżeli dany rodzic nie skorzysta z tej części urlopu, nie może być ona przeniesiona na drugiego rodzica i przepada. Ta wyłączna część urlopu rodzicielskiego w wymiarze 9 tygodni często jest wykorzystywana przez ojca dziecka.
(czytaj wiecej - https://gofin.pl/prawo-pracy/)

Zwolnienie wynagrodzenia zleceniobiorcy z minimalnej stawki godzinowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (605) z dnia 01.06.2024 r.
Przesłanką wyłączenia ze stosowania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej jest spełnienie trzech warunków łącznie (czas, miejsce i prowizja). Wyłączenie nie będzie więc obejmowało przypadków, w których wykonanie zlecenia lub świadczenie usług w konkretnym miejscu lub czasie wynika z umowy bądź z istoty zlecenia lub usługi (np. ochrona obiektów, sprzątanie).
(czytaj wiecej - https://gofin.pl/prawo-pracy/)

Kwoty wolne od potrąceń w II półroczu 2024 r.

Gazeta Podatkowa nr 53 (2136) z dnia 01.07.2024 r., autor: Ewa Madejek-Nowakowska
Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia przepisy wymagają pozostawienia kwoty wolnej od potrąceń. Dotyczy to wszystkich potrąceń, z wyjątkiem potrącania należności alimentacyjnych. Wysokość kwot wolnych od potrąceń ustala się na podstawie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku lub półroczu. Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę uległo podwyższeniu do kwoty 4.300 zł.
(czytaj wiecej - https://gofin.pl/prawo-pracy/)

Środki ochrony indywidualnej w razie wykonywania pracy w narażeniu na hałas

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (605) z dnia 01.06.2024 r.
Ochronniki słuchu, podobnie jak wszystkie inne środki ochrony indywidualnej, powinny być odpowiednio dobrane, bowiem zbyt słabe nie zapewnią odpowiedniej ochrony, a z kolei zbyt silne będą powodować uczucie izolacji akustycznej. (...) Wprowadzenie bezwzględnego obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej w postaci ochronników słuchu powstaje z chwilą, gdy natężenie hałasu na stanowisku pracy przekracza 85 dB.
(czytaj wiecej - https://gofin.pl/prawo-pracy/)

Przydział zadań kierowcy przewożącemu towary oraz informacja o systemie i okresie rozliczeniowym go obowiązującym

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (606) z dnia 10.06.2024 r.
Rozkładów czasu pracy nie ustala się dla kierowcy wykonującego przewóz rzeczy lub okazjonalny przewóz osób. Przepis ten stosuje się odpowiednio do kierowców zatrudnionych w systemie równoważnym. Zatem w przewozach towarowych kierowca może mieć przydzielane zadania z dnia na dzień i określany adekwatnie do potrzeby dobowy wymiar czasu pracy wynoszący w systemie równoważnym do 12 godzin. Nie ma potrzeby tworzenia harmonogramu czasu pracy.
(czytaj wiecej - https://gofin.pl/prawo-pracy/)

Zasady zawierania i rozwiązywania umowy na zastępstwo

Gazeta Podatkowa nr 56 (2139) z dnia 11.07.2024 r., autor: Agata Barczewska
Umowa na zastępstwo należy do umów o pracę na czas określony. Tego rodzaju umowa jest zawierana w ściśle określonym celu i na okres, który często nie jest wyznaczony przez konkretne daty. Posiada ona cechy odróżniające ją od klasycznej umowy na czas określony i cechuje się m.in. nieco innym sposobem jej wypełniania.
(czytaj wiecej - https://gofin.pl/prawo-pracy/)

Poważne zachorowanie okolicznością uzasadniającą wypłatę części środków zgromadzonych w PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (606) z dnia 10.06.2024 r.
Uczestnik PPK może wnioskować o wypłatę do 25% środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK w przypadku poważnego zachorowania tego uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka. Jest nim w przypadku uczestnika PPK: całkowita niezdolności do pracy w rozumieniu ustawy emerytalnej ustalona w formie orzeczenia przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS na okres co najmniej 2 lat, lub umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji ustalony w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na okres co najmniej 2 lat...
(czytaj wiecej - https://gofin.pl/prawo-pracy/)