Korekta błędów po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2022 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 01.04.2023 r.
Sporządzone roczne sprawozdanie finansowe może wymagać zmiany w związku z ujawnieniem w nim błędów lub otrzymaniem informacji mających znaczący wpływ na to sprawozdanie finansowe. Może to mieć miejsce wtedy, gdy jednostka samodzielnie wykryje błąd w sporządzonym sprawozdaniu bądź uzyska informacje o zdarzeniach mających wpływ na to sprawozdanie lub biegły rewident stwierdzi nieprawidłowości podczas badania sprawozdania finansowego.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Należność dochodzona na drodze sądowej oraz związane z nią koszty

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (1162) z dnia 10.04.2023 r.
Do ewidencji roszczeń o zapłatę nieprzedawnionych wierzytelności skierowanych na drogę postępowania sądowego służy konto 24-6 "Należności dochodzone na drodze sądowej". Po stronie Wn tego konta księgowane są przykładowo kwoty roszczeń w wysokości określonej w pozwach sądowych. Natomiast po stronie Ma ujmuje się roszczenia prawomocnie zasądzone, a także roszczenia oddalone przez sąd.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Sporządzenie sprawozdania Rb-34 przez państwową jednostkę budżetową prowadzącą działalność oświatową

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 01.04.2023 r.
Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej na państwowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe i posiadające dochody własne nałożono obowiązek sporządzania sprawozdania Rb-34. Jest to sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 11a ustawy o finansach publicznych. Sporządza się je narastająco za kolejne kwartały roku budżetowego.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Wyposażenie w księgach rachunkowych

Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023 r., autor: Karolina Paszkowska
Składniki majątku spełniające definicję środków trwałych, które w ocenie jednostki mają nieistotną wartość, mogą nie być kwalifikowane do środków trwałych. W ramach uproszczeń wynikających z polityki rachunkowości można uznać je za wyposażenie i odnieść bezpośrednio do kosztów jako zużycie materiałów.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Zakup nieruchomości do remontu i odsprzedaży a kwalifikacja wydatków w księdze

Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023 r., autor: Dorota Przybyszewska
Kolumna 10 księgi "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu" jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. Towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym. Materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu. Materiałami pomocniczymi są natomiast takie, które nie są materiałami podstawowymi, a są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Zwrot budynku otrzymanego przez SP ZOZ w nieodpłatne użytkowanie do podmiotu tworzącego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023 r.
Spośród jednostek sektora finansów publicznych, wyłącznie w odniesieniu do SP ZOZ przepisy systemowe pozwalają na zaliczenie składników majątkowych, otrzymanych do nieodpłatnego użytkowania, do aktywów w korespondencji z funduszem założycielskim. Dlatego też w odniesieniu do zwrotu składników należy zastosować rozwiązanie ewidencyjne polegające na wyksięgowaniu równowartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej tych aktywów z funduszem założycielskim.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Koszty pracy zdalnej w księgach rachunkowych pracodawcy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023 r.
Jeżeli pracodawca zapewnia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, to wydatki związane z ich zakupem może zaliczyć bezpośrednio w koszty działalności operacyjnej, np. na konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii" lub na odpowiednie konto w zespole 5. W przypadku nakładów na środki trwałe (np. komputery), rozlicza się je poprzez odpisy amortyzacyjne.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)