Dzięki JPK fiskus prześwietli podatki dochodowe

<![CDATA[

Skarbówka wykorzysta dane z nowego JPK do badania przepływów między spółką a indywidualną działalnością wspólnika, a także by weryfikować koszty usług niematerialnych, np. doradztwa. Potrzebne do tego informacje dostanie już za miesiąc, gdy podatnicy prześlą po raz pierwszy nowy plik JPK_V7. – To kolejny krok zmierzający do zwiększenia informacji, jakie administracja skarbowa będzie przetwarzać i sprawdzać w czasie rzeczywistym – komentuje Krzysztof Sosnowski z Kancelarii Thompson&Stein. Dotychczas fiskus pozyskiwał dane o transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz o zakupach usług niematerialnych tylko w trakcie kontroli i postępowań podatkowych.

Dotychczas taką wiedzę mógł pozyskiwać tylko w postępowaniach i w trakcie kontroli.

JPK_V7 obowiązuje od 1 października br., a wraz z nim pojawił się obowiązek oznaczania w nowym pliku transakcji z podmiotami powiązanymi (kod TP) i o świadczenia usług niematerialnych (kod GTU_12).

Dzięki temu fiskus będzie dużo więcej wiedział o przepływach między spółkami, a nawet między działalnością gospodarczą a spółką, której ta sama osoba jest wspólnikiem.

– Pozyskane w ten sposób dane, choć dotyczą ewidencji prowadzonej na potrzeby VAT, mogą służyć administracji skarbowej przy szukaniu uchybień także w podatkach dochodowych – mówi Radosław Kowalski, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej.

Fiskus widzi więcej

Krzysztof Sosnowski, partner w Kancelarii Thompson&Stein, przypomina, że dotychczas (do końca września br.) w JPK_ VAT podatnik deklarował numery NIP nabywców, ale nie musiał wskazywać, które transakcje dotyczyły podmiotów powiązanych.

– Dlatego dopóki nie osiągnięto limitów cen transferowych (10 mln zł – transakcje towarowe, 2 mln zł – usługi i inne), dopóty administracja skarbowa nie była automatycznie informowana o transakcjach z podmiotem powiązanym. Analiza wymagała ręcznej, czasochłonnej weryfikacji danych z KRS i ich korelacji z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Wykrycie powiązań rodzinnych bez angażowania podatnika było prawie niemożliwe – mówi Krzysztof Sosnowski.

Od 1 października to się zmieniło, bo sprzedawca musi oznaczyć w JPK_V7 wszystkie transakcje z podmiotem powiązanym. Tym samym fiskus jest w stanie bardziej precyzyjnie przefiltrować podatników w systemach informatycznych.

– To kolejny krok zmierzający do zwiększenia informacji, jakie administracja skarbowa będzie przetwarzać i sprawdzać w czasie rzeczywistym – komentuje Krzysztof Sosnowski.

Bez względu na skalę

Oznaczenie „TP” muszą stosować również podatnicy, którzy ze względu na skalę działalności nigdy nie zajmowali się zagadnieniem cen transferowych. Kwota na fakturze nie ma bowiem znaczenia – wyjaśnia Radosław Kowalski.

W efekcie – jak mówi – organy zyskują informacje o transakcjach z podmiotem powiązanym również o znacznie niższej wartości niż wynikałoby to z samej ustawy o CIT czy PIT.

– Tym sposobem takie transakcje mogą być poddane efektywniejszej weryfikacji fiskalnej – mówi Radosław Kowalski.

Jaki będzie skutek

Jeżeli podatnik wskaże transakcje z podmiotem powiązanym, to organy podatkowe szybciej wyeliminują koszty, gdy tylko znajdą nieprawidłowości.

Krzysztof Sosnowski podaje przykład osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą i będącej zarazem wspólnikiem w spółce.

Powszechnym zjawiskiem – wyjaśnia ekspert – jest generowanie podatkowych kosztów w spółce poprzez wystawienie faktury z indywidualnej działalności.

W takiej sytuacji – dodaje – kontrakty z klientami są zawierane przez spółkę kapitałową i to ona pozostaje odpowiedzialna za ich realizacje. – Zamiast jednak wypłaty dywidendy (która jest opodatkowana dwukrotnie, a przepisy o niej są stosunkowo mało elastyczne), udziałowiec wystawia fakturę ze swojej jednoosobowej działalności gospodarczej – wskazuje Krzysztof Sosnowski.

– Tym samym wielu przedsiębiorców łączy możliwość ograniczenia odpowiedzialności oraz pozostania przy jednokrotnym opodatkowaniu podatkiem linowym – wyjaśnia ekspert. Tłumaczy to na przykładzie.

Przykład

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie prac budowlanych. W celu ograniczenia swojej odpowiedzialności majątkiem prywatnym założył spółkę z o.o., która zawiera umowy z klientami. Podatnik wystawia ze swojej działalności gospodarczej na rzecz spółki z o.o. fakturę sprzedaży tytułem realizacji prac budowlanych na zlecenie spółki. Tym samym unika podwójnego opodatkowania (9 proc. lub 19 proc. CIT na poziomie spółki i 19 proc. PIT) oraz ma większą elastyczność wypłaty niż przy dywidendzie. Natomiast spółka z o.o., dzięki otrzymanej fakturze zmniejsza swój wynik finansowy i tym samym podstawę do opodatkowania CIT.

Od 1 października, jeśli takie przepływy nie będą miały uzasadnienia, fiskus będzie miał większe możliwości ich wykrycia i zakwestionowania – przewidują eksperci.

Dlatego Krzysztof Sosnowski przestrzega, by przy transakcjach z podmiotami powiązanymi zachować szczególną ostrożność. Muszą być one przeprowadzane na warunkach rynkowych, być faktycznie zrealizowane i mieć podstawę w umowie. W przeciwnym razie transakcja może zostać uznana za sztuczną, a koszty zakwestionowane. Co więcej, fiskus może sięgnąć po zarzuty karnoskarbowe.

Uwaga na usługi niematerialne

Nowy JPK_V7 daje też fiskusowi możliwości kontrolowania usług niematerialnych. Kodem GTU_12 trzeba bowiem oznaczać świadczenie usług: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

– Część spośród nich (np. usługi doradcze, zarządcze) jest objęta ograniczeniem wynikającym z art. 15e ustawy o CIT – zwraca uwagę Radosław Kowalski.

Zaleca, by podatnicy świadczący takie usługi skorelowali swoje rozliczenia VAT i CIT.

– Podatnik nie może uznać np., że dla potrzeb podatku dochodowego usługa nie stanowi zarządzania (co jest ważne przy uwzględnianiu wydatku w kosztach uzyskania przychodów nabywcy), a jednocześnie oznaczyć ją w nowym JPK kodem GTU_12 – mówi Kowalski. Jego zdaniem już samo oznaczenie w JPK może dać organom podatkowym podstawę do zażądania dodatkowych informacji w tym zakresie.

Ekspert podaje też inny przykład.

– Można niekiedy spotkać się z opinią, że tzw. usługi marketingowe są przykrywką dla transferu zysków do właściciela jeszcze przed opodatkowaniem. Niewątpliwie wpisanie GTU_12 w ewidencji VAT może spowodować, iż świadczeniem tym bliżej zainteresuje się fiskus i to nie tylko ze względu na VAT, ale też CIT bądź PIT – przestrzega Radosław Kowalski.

Podobnie będzie, gdy podatnik oznaczy w JPK_V7 jedną transakcję zarówno znacznikiem „TP”, jak i „GTU_12”.

Prześwietlą też VAT

Można też spodziewać się, że dzięki oznaczeniom w JPK_V7 organy podatkowe łatwiej wyśledzą potencjalne puste faktury.

– Nie od dziś wiadomo, że w niektórych grupach przedsiębiorstw rozliczanie nietypowych usług jest czasem sposobem na zaplanowaną alokację kosztów – mówi Przemysław Powierza, doradca podatkowy i partner w RSM Poland.

Dlatego – jak mówi – należy się spodziewać, że fiskus będzie chciał „upiec dwie pieczenie na jednym ogniu”, czyli wyłapać nierzetelne faktury i przy okazji złapać za rękę tych, którzy nie będą potrafili uzasadnić swoich transakcji np. z podmiotami powiązanymi. 

]]

Dodatkowa praca osoby zatrudnionej na część etatu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 01.09.2020 r.
Godziny dodatkowej pracy powinny być opłacone normalnym wynagrodzeniem, a jeśli są nadgodzinami, również dodatkami, które na określonych zasadach mogą być zastąpione czasem wolnym. Niekiedy jednak również praca niebędąca godzinami nadliczbowymi wymaga wypłaty dodatków. Tak jest w przypadku dodatkowej pracy osób zatrudnionych na część etatu, naruszającej ustalony indywidualnie limit, tj. ustaloną w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Obowiązek przyjęcia do pracy byłych pracowników po ogłoszeniu rekrutacji

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 01.09.2020 r.
Jeśli w firmie doszło do zwolnień grupowych, to w razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej pracodawca powinien zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, jeżeli zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy. Pracodawca jest objęty tym obowiązkiem w okresie 15 miesięcy od dnia rozwiązania umowy z pracownikiem.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Odprowadzenie i korekta odpisu na ZFŚS

Gazeta Podatkowa nr 77 (1743) z dnia 24.09.2020 r., autor: Ewa Madejek
Pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych mają obowiązek przekazywania dwukrotnie w ciągu roku odpisów na ten Fundusz. Przepisy przewidują też skorygowanie dokonanych wpłat na koniec roku adekwatnie do średniorocznego stanu zatrudnienia. Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Wypłata zapomogi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po ustaniu zatrudnienia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (515) z dnia 01.09.2020 r.
O konieczności wypłaty świadczenia z Funduszu po ustaniu zatrudnienia decyduje fakt jego przyznania w czasie posiadania statusu osoby uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy. Świadczenia z Funduszu zasadniczo nie mają charakteru roszczeniowego. Zyskują go jednak w chwili ich przyznania, co skutkuje prawem dochodzenia ich wypłaty. W efekcie były pracownik może żądać wypłacenia przyznanej mu zapomogi z Funduszu, a w razie odmowy pracodawcy - zwrócić się w tej sprawie do sądu.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Obowiązkowe konsultacje z przedstawicielami pracowników

Gazeta Podatkowa nr 78 (1744) z dnia 28.09.2020 r., autor: Agata Barczewska
Prawo pracy wielokrotnie przewiduje obowiązek przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami pracowników. W pierwszej kolejności do reprezentowania zatrudnionych powołane są organizacje związkowe, jednak pod ich nieobecność partnerem do rozmów z pracodawcą są właśnie przedstawiciele pracowników. W zależności od rodzaju konsultowanej sprawy, ich głos jest doradczy lub wiążący dla pracodawcy.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Aktualizacja ryzyka zawodowego w związku z COVID-19

Gazeta Podatkowa nr 79 (1745) z dnia 01.10.2020 r., autor: Agata Barczewska
Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wymaga od pracodawcy podjęcia dodatkowych czynności zabezpieczających pracowników przed zakażeniem. Wirus SARS-CoV-2 powinien być traktowany jako nowe zagrożenie w środowisku pracy, które należy przeanalizować i ocenić. Pracodawca powinien uwzględnić to zagrożenie w ocenie ryzyka zawodowego, która w związku z tym może wymagać aktualizacji.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Wpływ braku świadectw pracy od poprzednich pracodawców na uprawnienia urlopowe

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020 r.
Pracodawca może wymagać przedłożenia informacji o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia pracownika, jeśli nie pozyskał ich na etapie rekrutacji ze względu na brak do tego podstaw. W odpowiedzi na żądanie pracodawcy pracownik musi udostępnić dane osobowe o przebiegu zatrudnienia w formie oświadczenia. Jego obowiązkiem jest także udokumentowanie tych danych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia (...).
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Różne nieobecności w jednym miesiącu a wynagrodzenie

Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 r., autor: Ewa Madejek
W sytuacji gdy pracownik wynagradzany stałym miesięcznym wynagrodzeniem jest nieobecny w danym miesiącu w pracy z różnych przyczyn, jego wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca oblicza się w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy... . Stałe miesięczne wynagrodzenie zmniejsza się wówczas o kwoty obliczone za czas danej nieobecności.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Korzystanie z urlopu rodzicielskiego przez pracownika

Gazeta Podatkowa nr 83 (1749) z dnia 15.10.2020 r., autor: Ewa Madejek
Dodatkowym uprawnieniem dla pracowników-rodziców jest urlop rodzicielski. Może z niego skorzystać matka i ojciec dziecka, rodzice adopcyjni, a także inny członek najbliższej rodziny. Urlop rodzicielski może być wykorzystywany w częściach, łączony z pracą (także u innego pracodawcy), a przy łączeniu z pracą może zostać wydłużony.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)