Rekordowa kara za naruszenie ochrony danych osobowych

Gazeta Podatkowa nr 29 (1904) z dnia 11.04.2022 r., autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
W lutym 2022 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na administratora danych rekordową karę finansową w wysokości 4,9 mln zł. Co istotne w tej sprawie, samo naruszenie ochrony danych osobowych miało miejsce w podmiocie przetwarzającym, z którym ukarana spółka miała zawartą umowę powierzenia, a o naruszeniu dowiedziała się od osób trzecich. UODO uznał jednak, że na administratorze spoczywa obowiązek regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. Nie jest to działanie jednorazowe i powinno ono przybrać formę ciągłego procesu, w ramach którego administrator dokonuje przeglądu i w razie potrzeby uaktualnia przyjęte wcześniej zabezpieczenia.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Wycena darowanego ogółu praw i obowiązków wspólnika

Gazeta Podatkowa nr 32 (1907) z dnia 21.04.2022 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Organy podatkowe nie kwestionują możliwości przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej na podstawie umowy darowizny. Umowa taka najczęściej zawierana jest pomiędzy najbliższymi zaliczonymi do tzw. grupy zerowej w podatku od spadków i darowizn. W celu spełnienia wymogów przysługiwania zwolnienia od tego podatku konieczne jest określenie wartości rynkowej tego ogółu.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

Gazeta Podatkowa nr 31 (1906) z dnia 19.04.2022 r., autor: Marta Bezulska-Powaga
Normy prawne regulujące zobowiązania cywilne umożliwiają odstąpienie od umowy w przypadku, gdy podmiot zobowiązany do świadczenia z przyczyn od siebie zależnych nie dotrzymał ustalonego terminu wykonania zobowiązania. Uprawnienie to będzie przysługiwało stronom w przypadku większości kontraktów wzajemnych. Jeszcze silniejszą pozycję przepisy gwarantują inwestorowi wobec wykonawcy. W przypadku umowy o roboty budowlane inwestor może bowiem odstąpić od umowy już w chwili, gdy zaistnieje samo prawdopodobieństwo nieukończenia prac w terminie.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Prowadzenie firmy po śmierci przedsiębiorcy zarejestrowanego w CEIDG

Gazeta Podatkowa nr 35 (1910) z dnia 02.05.2022 r., autor: Kinga Romas
Jeśli przedsiębiorca nie powołał za życia zarządcy sukcesyjnego, to jego śmierć w praktyce powoduje brak możliwości dalszej kontynuacji prowadzenia firmy. W zaistniałej sytuacji wygasają umowy zawarte przez przedsiębiorcę, a także posiadane przez niego licencje, koncesje czy zezwolenia. Jednoosobowa działalność gospodarcza (na podstawie wpisu w CEIDG) po śmierci przedsiębiorcy praktycznie przestaje istnieć.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Czas na dokonanie wpisu do CEEB

Gazeta Podatkowa nr 41 (1916) z dnia 23.05.2022 r., autor: Kinga Romas
W lipcu 2021 r. ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Przepisy przewidują 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji do CEEB dla budynków już istniejących (licząc od 1 lipca 2021 r.) oraz 14-dniowy dla nowo powstałych. Zatem niektórym podmiotom zostało już niewiele czasu na dokonanie zgłoszenia źródła ciepła i spalania paliw.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Własna firma a zwolnienie dla młodych

Gazeta Podatkowa nr 36 (1911) z dnia 05.05.2022 r., autor: Agata Cieśla
Jeżeli osoba spełniająca kryterium wieku uprawniające do korzystania z ulgi dla młodych uzyskuje przychody opodatkowane według skali podatkowej, ale z innych niż wskazane przepisami tytuły, w tym przykładowo z umowy o dzieło, z praw autorskich, zasiłków z ubezpieczenia społecznego czy z działalności gospodarczej, to ich wartość nie jest objęta zwolnieniem z pdof w ramach tej ulgi.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Kalendarium zmian w prawie spółek

Gazeta Podatkowa nr 46 (1921) z dnia 09.06.2022 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Przepisy regulujące funkcjonowanie spółek podlegają ciągłym modyfikacjom. Czerwiec 2022 r. to miesiąc zmian w funkcjonowaniu KRS. Z kolei z dniem 13 października 2022 r. wejdzie w życie istotna nowelizacja K.s.h. Odroczono natomiast termin wdrożenia w spółkach e-Doręczeń. Poza tym trwają prace legislacyjne nad innymi zmianami związanymi z funkcjonowaniem spółek.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Nowości dla grup producentów przy wsparciu z PROW

Gazeta Podatkowa nr 38 (1913) z dnia 12.05.2022 r., autor: Jolanta Białkowska
Doprecyzowano warunki przyznawania pomocy w temacie dostępu do wsparcia dla byłych członków grup producentów rolnych, którzy otrzymali wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów PROW 2014-2020, ale go nie rozliczyli. Nowością jest modyfikacja przepisów dotyczących kryteriów wyboru operacji odnoszących się do liczebności składu organizacji producentów oraz związanych z nimi zobowiązań i sankcji za ich niezachowanie w okresie wsparcia.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Zatrudnienie Ukrainki posiadającej kartę pobytu

Gazeta Podatkowa nr 41 (1916) z dnia 23.05.2022 r., autor: Kinga Romas
Każdy obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy jego pobyt na terytorium RP został uznany za legalny na podstawie przepisów ww. ustawy lub jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie w Polsce - jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Zachowanie tablic rejestracyjnych i zgłoszenie nowego auta w organie podatkowym

Gazeta Podatkowa nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022 r., autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
Składając wniosek o rejestrację pojazdu, można wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby móc zachować tablice, pojazd musi posiadać tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z przepisami wydanymi na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym oraz muszą być one utrzymane w należytym stanie i być czytelne.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)