Zasady wykorzystywania śniadaniowej przerwy w pracy

Wykonywanie pracy następuje w ramach dniówek roboczych przewidujących określoną liczbę godzin do przepracowania. Nie oznacza to, że efektywny czas pracy w danej dniówce musi ściśle odpowiadać zaplanowanej liczbie roboczogodzin. W ciągu dnia pracy pracownik może bowiem skorzystać z różnych przerw w pracy, w tym tzw. śniadaniowej ...

Zasady aktualizowania informacji o warunkach zatrudnienia

Zawarcie umowy o pracę zazwyczaj wiąże się z koniecznością sporządzenia dla pracownika informacji o warunkach zatrudnienia. Zmiana podanych w niej warunków oznacza konieczność aktualizacji wspomnianej informacji. Po zmianie przepisów dotyczących informacji o warunkach zatrudnienia pojawiła się wątpliwość co do zakresu tej aktualizacji ...

Kontrola trzeźwości na podstawie regulacji ustawowych

Od 21 lutego 2023 r. zaczęły obowiązywać przepisy Kodeksu pracy regulujące badanie trzeźwości pracowników. Na ich podstawie pracodawcy po raz pierwszy otrzymali możliwość samodzielnego przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników. Ponieważ jednak procedura ...

Ustalanie kosztów płacy na potrzeby uzyskania dofinansowania z PFRON

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną po spełnieniu określonych warunków ma możliwość uzyskania z PFRON dofinansowania do jej wynagrodzenia. Wysokość takiej pomocy finansowej uzależniona jest m.in. od stopnia niepełnosprawności pracownika i wysokości poniesionych kosztów płacy. Jak ustalić ich wysokość na potrzeby PFRON?

Informacja o warunkach zatrudnienia

Zatrudnienie w ramach stosunku pracy jest związane z licznymi obowiązkami dokumentacyjnymi po stronie pracodawcy. Dotyczy to wszystkich etapów zatrudnienia, w tym nawiązania stosunku pracy. Z tym etapem wiąże się m.in. ...

Odzież w firmowych rozliczeniach podatkowych

Odpowiedni strój stanowi wyraz realizacji obowiązujących norm - nie tylko prawnych, ale także społecznych i kulturowych. W kontaktach biznesowych posiadanie takiego stroju jest powinnością nie tylko przedsiębiorców, ale także zatrudnianych przez nich osób. Trzeba jednak pamiętać ...

Sporządzanie świadectwa pracy po zmianach

Rozwiązanie umowy o pracę wymaga sporządzenia przez pracodawcę świadectwa pracy dokumentującego okres zatrudnienia pracownika w danej firmie. Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy wprowadziła m.in. możliwość wykonywania przez pracowników pracy w trybie zdalnym, zwolnienie od pracy ...

Pracownicza odpowiedzialność za mienie powierzone

Pracownicza odpowiedzialność materialna dzieli się na ogólną oraz za mienie powierzone. Ten drugi rodzaj odpowiedzialności jest znacznie mniej korzystny dla pracownika, zakłada bowiem jego pełną odpowiedzialność za szkodę. Dla zastosowania tego surowszego reżimu odpowiedzialności materialnej muszą być jednak spełnione określone przesłanki ...

Koszty pracownicze stosowane przez płatnika

Obliczając zaliczkę na podatek dochodowy od pracowniczych należności, pracodawca zasadniczo powinien w jej kalkulacji uwzględnić tzw. pracownicze koszty uzyskania przychodów. W zależności od okoliczności mogą to być koszty zryczałtowane, w tym podstawowe i podwyższone, lub koszty procentowe. Ustawodawca przewidział też sytuacje, w których pracodawca w ogóle nie stosuje kosztów ...