Zasady zwolnienia ekwiwalentów pracowniczych ze składek ZUS

Przychód ze stosunku pracy uzyskany przez pracownika stanowi dla niego podstawę wymiaru składek ZUS. Za przychód z tego źródła uważa się nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, stanowią go również różnego rodzaju wypłaty, w tym m.in. ekwiwalenty pieniężne ...

Warunki zatrudnienia na okres próbny

Strony stosunku pracy, zawierając umowę o pracę na okres próbny, mogą, a w niektórych przypadkach muszą, zawrzeć w niej dodatkowe postanowienia. Dotyczą one możliwości przedłużenia wspomnianej umowy i deklarowanej długości kolejnego zatrudnienia na czas określony po zakończeniu ...

Sporządzanie świadectwa pracy

Na zakończenie stosunku pracy pracodawca jest obowiązany sporządzić dla pracownika świadectwo pracy. Dokument ten zawiera informacje o okresie zatrudnienia, rodzaju wykonywanej pracy, a także o uprawnieniach wykorzystanych przez pracownika w trakcie zatrudnienia. W maju 2023 r. wprowadzono też powinność wykazania w świadectwie pracy danych o ...

Procedura przeprowadzania w firmie zwolnień grupowych

Sposób przeprowadzenia zwolnień w danym zakładzie pracy zależy od wielu czynników, w tym od stanu zatrudnienia. W niektórych sytuacjach pracodawca jest zobowiązany wdrożyć procedurę przewidzianą dla zwolnień grupowych. Określa ją tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych, dotycząca pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników ...

Świadczenie pracy w ramach elastycznej organizacji pracy

Pracownicy będący rodzicami dziecka do lat 8 mają możliwość skorzystania z rozwiązań prawnych, których celem jest ułatwienie takim pracownikom sprawowania opieki nad dzieckiem. W ramach udogodnień, jakie w tym zakresie przewiduje prawo pracy, mogą oni złożyć wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy. Obejmuje ona ...

Zasady wykorzystywania śniadaniowej przerwy w pracy

Wykonywanie pracy następuje w ramach dniówek roboczych przewidujących określoną liczbę godzin do przepracowania. Nie oznacza to, że efektywny czas pracy w danej dniówce musi ściśle odpowiadać zaplanowanej liczbie roboczogodzin. W ciągu dnia pracy pracownik może bowiem skorzystać z różnych przerw w pracy, w tym tzw. śniadaniowej ...

Zasady aktualizowania informacji o warunkach zatrudnienia

Zawarcie umowy o pracę zazwyczaj wiąże się z koniecznością sporządzenia dla pracownika informacji o warunkach zatrudnienia. Zmiana podanych w niej warunków oznacza konieczność aktualizacji wspomnianej informacji. Po zmianie przepisów dotyczących informacji o warunkach zatrudnienia pojawiła się wątpliwość co do zakresu tej aktualizacji ...

Kontrola trzeźwości na podstawie regulacji ustawowych

Od 21 lutego 2023 r. zaczęły obowiązywać przepisy Kodeksu pracy regulujące badanie trzeźwości pracowników. Na ich podstawie pracodawcy po raz pierwszy otrzymali możliwość samodzielnego przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników. Ponieważ jednak procedura ...