Rozrachunki z właścicielem w firmie osoby fizycznej

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą prowadzi księgi rachunkowe obowiązkowo, gdy przychody za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 2.000.000 euro, lub dobrowolnie, gdy te przychody nie przekraczają tego limitu. W polityce rachunkowości ...

Najczęstsze błędy w rachunku zysków i strat

Rachunek zysków i strat obrazuje osiągany przez jednostkę wynik ze sprzedaży, wynik z działalności operacyjnej, wynik brutto i wynik netto. Poprawne przypisanie poszczególnych przychodów i kosztów do odpowiednich segmentów tego elementu sprawozdawczego ma znaczenie m.in. dla ...

Problemy z płatnościami a ewidencja księgowa

W jednostkach mogą pojawić się problemy ze ściągalnością należności oraz z płatnością zobowiązań wobec innych podmiotów. Wtedy może wystąpić konieczność wprowadzenia do ksiąg rachunkowych dodatkowych zapisów związanych z naliczeniem odsetek, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, dokonaniem odpisów aktualizujących oraz postępowaniami sądowymi dotyczącymi odzyskiwania długów ...

Zdarzenia po dniu bilansowym

Dzień kończący przyjęty rok obrotowy jest zarazem dniem bilansowym, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki. Jednak pewne sytuacje i zdarzenia, jakie zachodzą pomiędzy tym dniem a dniem sporządzenia, a nawet zatwierdzenia takiego sprawozdania finansowego, mogą ...

Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe od 2023 r.

Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeśli w 2022 r. prowadzą księgę podatkową i osiągną kwotę przychodów równą 9.654.400 zł, muszą od 2023 r. przejść na pełną księgowość. Wiąże się to z obowiązkiem zamknięcia księgi podatkowej i wprowadzenia odpowiednich zapisów do ksiąg rachunkowych ...