Zasady naliczania składek ZUS od benefitów dla pracowników

Spora część pracodawców, oprócz pensji zasadniczej, stosuje pozapłacowe elementy wynagradzania, aby pozyskać i lepiej zmotywować pracowników do pracy. Dodatki do pensji pozwalają bowiem uwzględnić indywidualne potrzeby i preferencje pracownika, co w efekcie wzmacnia jego zaangażowanie ...

Zaliczka na podatek od niskiego wynagrodzenia

Niskie wynagrodzenie występuje zazwyczaj, gdy pracownik jest zatrudniony na część etatu lub w trakcie miesiąca rozpoczyna/kończy pracę lub gdy w danym miesiącu przebywa na urlopie bezpłatnym. Wówczas może wystąpić sytuacja, gdy przychody są niższe od kosztów ich uzyskania, a zaliczka na podatek od kwoty zmniejszającej podatek ...

Wymiar czasu pracy dla niepełnoetatowców w 2024 r.

Wymiar czasu pracy pracowników niepełnoetatowych jest ograniczony wielkością ich etatu. Pracodawcy, ustalając wymiar czasu pracy dla takich zatrudnionych, są zobligowani dokonać proporcjonalnego obniżenia tego wymiaru do wielkości etatu pracownika zatrudnionego na część etatu. Dotyczy to również 2024 r. ...

Wymiar czasu pracy dla niepełnoetatowców w 2024 r.

Wymiar czasu pracy pracowników niepełnoetatowych jest ograniczony wielkością ich etatu. Pracodawcy, ustalając wymiar czasu pracy dla takich zatrudnionych, są zobligowani dokonać proporcjonalnego obniżenia tego wymiaru do wielkości etatu pracownika zatrudnionego na część etatu. Dotyczy to również 2024 r. ...

Zasady obliczania odpraw pracowniczych

Pracownikom w określonych okolicznościach przysługują od pracodawcy odprawy pieniężne. Najczęściej spotykanymi odprawami są odprawy emerytalno-rentowe i ekonomiczne. Pierwsza z nich przysługuje na mocy przepisów Kodeksu pracy, a do wypłaty drugiej obliguje ...

Kształtowanie wynagrodzenia w umowie o dzieło

Wysokość wynagrodzenia to jedno z najistotniejszych postanowień niemal każdej umowy cywilnoprawnej. W profesjonalnym obrocie gospodarczym, i nie tylko, ustalenia w tym zakresie wpływają zarówno na sytuację zobowiązanego do zapłaty, jak i wierzyciela. W przypadku umów o dzieło, sposób określenia wysokości wynagrodzenia decyduje o możliwości, bądź braku, jej zmiany już w toku realizacji umowy lub nawet po zakończeniu ...

Zasady opłacania składek na FP i FS za zleceniobiorców

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy płatnik opłaca z własnych środków. Powinien je odprowadzać do ZUS, co do zasady, za każdą osobę, którą zgłosił do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, m.in. za zleceniobiorców. Jednak obowiązek opłacania składek na te fundusze zależy przede wszystkim od ...

Podatkowe skutki zmiany terminu pracowniczych wypłat

Wypłata wynagrodzenia za pracę następuje co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie, co wynika z uregulowań prawa pracy. Zdarza się jednak, że pracodawca z różnych przyczyn decyduje się na dokonanie zmian w tym zakresie. Decyzja ta wywołuje określone skutki w podatku dochodowym ...

Podatkowe skutki zmiany terminu pracowniczych wypłat

Wypłata wynagrodzenia za pracę następuje co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie, co wynika z uregulowań prawa pracy. Zdarza się jednak, że pracodawca z różnych przyczyn decyduje się na dokonanie zmian w tym zakresie. Decyzja ta wywołuje określone skutki w podatku dochodowym ...

Dokonywanie potrąceń ze świadczeń socjalnych

Pracodawca nie może potrącić z wynagrodzenia pracownika więcej niż pozwalają na to przepisy Kodeksu pracy. Ustawodawca określił w tym celu górne granice potrąceń oraz kwoty wolne od potrąceń. Ograniczenia te dotyczą jednak świadczeń o charakterze wynagrodzeniowym, egzekucja ...