Zasady wypełniania świadectwa pracy

Zakończenie stosunku pracy generalnie wymaga wystawienia pracownikowi świadectwa pracy. Dokument ten zawiera określone informacje dotyczące zatrudnienia pracownika. Po tegorocznych zmianach w przepisach Kodeksu pracy i przyznaniu pracownikom nowych uprawnień, informacje o ...

Dodatkowe zapisy w umowie o pracę na okres próbny

Od 26 kwietnia 2023 r. strony stosunku pracy, zawierając umowę o pracę na okres próbny, mogą, a w niektórych przypadkach muszą, zawrzeć w niej dodatkowe postanowienia. Dotyczą one możliwości przedłużenia wspomnianej umowy i deklarowanej długości kolejnego zatrudnienia na czas określony po zakończeniu okresu próby ...

Podatkowe skutki wadliwego sposobu rozstania z pracownikiem

Wadliwe rozstanie z pracownikiem może skutkować przywróceniem do pracy na poprzednich warunkach albo wypłatą odszkodowania. Przepisy art. 45-50 oraz art. 57-60 Kodeksu pracy regulują zakres roszczeń pracowników w sytuacji, gdy nastąpiło nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę albo niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia ...

Umowy na okres próbny na nowych zasadach

Kodeks pracy określa rodzaje umów o pracę, wyodrębniając w tym zakresie umowę na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Pierwszą z wymienionych umów nawiązuje się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia przy wykonywaniu określonego rodzaju pracy. Ostatnia nowelizacja ...

Ustalenie upływu połowy okresu wypowiedzenia zmieniającego

W czasie trwającego zatrudnienia może zajść konieczność zmiany pracownikowi warunków wynikających z umowy o pracę. Można to zrobić na dwa sposoby. W przypadku gdy pracownik wyrazi zgodę na zmianę warunków zatrudnienia, wówczas stosuje się porozumienie stron. Natomiast ...

Konsekwencje dla pracodawcy i pracownika wydania nieprawidłowego świadectwa pracy

Świadectwo pracy jest jednym z podstawowych dokumentów związanych z zatrudnieniem w ramach stosunku pracy. Były pracownik przedstawia je na ogół swojemu następnemu pracodawcy lub odpowiedniemu urzędowi. Z tych względów niewydanie świadectwa pracy, wydanie go po terminie lub z błędami może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą pracodawcy ...

Uzasadnione przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę

Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony powinno zawierać w swej treści wskazanie przyczyny wypowiedzenia. Od oceny, czy pracodawca poprawnie dokonał tej czynności, często zależy uznanie całego wypowiedzenia ...