Ulepszenie składnika zamortyzowanego jednorazowo

Rzeczowe składniki majątku trwałego podlegają stopniowemu zużyciu związanemu z ich użytkowaniem. To powoduje, że czasami wymagają poniesienia nakładów, które na gruncie podatku dochodowego klasyfikowane są jako ulepszenie. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z ustaw o pdof i o pdop wydatkami zaliczanymi do tej kategorii przedsiębiorcy obciążają firmowe koszty podatkowe w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne. Jeżeli jednak dany składnik został zamortyzowany jednorazowo ...

Rozliczenie sprzedaży środka trwałego w pdof

Przychody w firmie osoby fizycznej - poza sprzedażą towarów i usług - generuje szereg innych zdarzeń gospodarczych. Wśród nich jednymi z najczęściej spotykanych są transakcje odpłatnego zbycia środków trwałych - zazwyczaj w drodze sprzedaży. Na sposób opodatkowania takiej transakcji wpływa wiele okoliczności ...

Podatkowe rozliczanie „mieszkaniówki” w 2023 r.

Polski Ład już z początkiem 2022 r. zlikwidował możliwość ujmowania w kosztach podatkowych amortyzacji nieruchomości i praw o charakterze mieszkalnym. Dodatkowo, jeśli zostały one nabyte lub wytworzone od 1 stycznia 2022 r., to nie tylko nie podlegają od początku 2022 r. amortyzacji, ale również nie ujmuje się ich w ewidencji ...

Korekty w amortyzacji możliwe z początkiem roku

Zbliża się nowy rok kalendarzowy, który dla wielu przedsiębiorców będzie tożsamy z nowym rokiem podatkowym. Jest to znakomita okazja do wprowadzenia korekt w zakresie amortyzacji środków trwałych. Dzięki przemyślanym zmianom amortyzacja może stać się efektywnym instrumentem optymalizacji podatkowej ...

Modyfikacje dokonywane po jednorazowej amortyzacji

Gdy dany składnik został poddany jednorazowej amortyzacji, zdefiniowanej w art. 22k ust. 7-21 ustawy o pdof i art. 16k ust. 7-21 ustawy o pdop, wydatki takie są rozliczane w kosztach podatkowych na szczególnych zasadach w zależności od momentu dokonania samego ulepszenia ...

Amortyzacja składnika będącego współwłasnością

Składniki stanowiące w firmie środki trwałe są w świadomości wielu osób wyłączną własnością tego podmiotu. Nie jest to jednak prawdą. Do środków trwałych może bowiem zostać zaliczony także taki składnik, którego przedsiębiorca jest współwłaścicielem. Rozliczanie w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych ...

Zasady rozliczania składników firmowego majątku

Polski Ład przynosi m.in. modyfikacje w zakresie wprowadzania i wycofywania z firmy rzeczowych składników majątkowych, jak również amortyzacji składników majątku trwałego. Z dniem 1 stycznia 2022 r. zaczną funkcjonować zmiany ...