Czy i jak wspólnik może kontrolować swoją spółkę z o.o.?

W spółkach z o.o. zasadą jest, że każdy wspólnik może korzystać z indywidualnej kontroli na zasadach kodeksowych. Uprawnienia kontrolne dotyczą możliwości przeglądania ksiąg i dokumentów spółki, sporządzania bilansu dla swego użytku lub żądania wyjaśnień od zarządu. Prawo kontroli może być ...

Niezbędne decyzje zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Rozpatrzenie i zatwierdzenie w szczególności sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy, decyzja co do wyniku finansowego spółki oraz absolutorium dla członków organów spółki to od lat obowiązkowe punkty porządku obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. W 2022 r. po raz kolejny może ono ...