Zamknięcie rachunku VAT

W sytuacji gdy podatnik likwiduje firmowy rachunek rozliczeniowy, następuje także likwidacja rachunku VAT. Jeżeli na rachunku VAT znajdują się środki finansowe, podatnik musi pamiętać o ich właściwym zabezpieczeniu ...

Stosowanie MPP przy zaliczkach

Jeżeli podatnik dokonuje zapłaty zaliczki w wysokości przekraczającej 15.000 zł na poczet przyszłej dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, to jej zapłaty powinien dokonać w mechanizmie podzielonej płatności. W takim przypadku w komunikacie przelewu w miejsce numeru faktury podatnik wpisuje ...

Rozliczenie VAT przy przekazaniu samochodu na potrzeby osobiste

Opodatkowaniu VAT podlega nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, a w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste m.in. podatnika. Jednak czynności te podlegają opodatkowaniu, pod warunkiem że podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia VAT z tytułu jego nabycia ...

Rozliczenie VAT przy przekazaniu samochodu na potrzeby osobiste

Opodatkowaniu VAT podlega nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, a w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste m.in. podatnika. Jednak czynności te podlegają opodatkowaniu, pod warunkiem że podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia VAT z tytułu jego nabycia ...

Weryfikacja kontrahentów na potrzeby VAT

Podatnik VAT nawiązując współpracę z nieuczciwym kontrahentem, może narazić się na nieprzyjemne konsekwencje podatkowe. Dlatego każdy przedsiębiorca, aby nie być oskarżonym przez urząd o niezachowanie należytej staranności w transakcjach, powinien sprawdzać swoich kontrahentów. Weryfikacja kontrahenta ...

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT

Podatnik zostaje wykreślony z rejestru podatników VAT w sytuacji, gdy złoży w tym celu stosowne zawiadomienie. Jednak podatnicy muszą pamiętać, że naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić podatnika z rejestru bez jego wiedzy ...

Usługi finansowane w ramach crowdfundingu w sieci blockchain nie podlegają opodatkowaniu VAT

Elementem koniecznym zakwalifikowania usługi jako podlegającej VAT jest wyodrębnienie odbiorcy świadczenia. Tak orzekł 11 lipca 2023 r. WSA w Gdańsku w sprawie polskiej spółki realizującej projekty rozwoju sieci blockchain na zlecenie społeczności skupionej wokół tej sieci. Sąd uznał, że zlecenie finansowane było w ramach crowdfundingu, stąd nie mógł zostać spełniony jeden z warunków koniecznych opodatkowania VAT, czyli zidentyfikowanie konkretnego beneficjenta usługi ...

Rozliczanie VAT przez małego podatnika

Mali podatnicy mogą wybrać kasową metodę rozliczeń podatku VAT. Metoda ta jest specyficzna zarówno pod względem rozliczania podatku należnego, jak i podatku naliczonego. W tym przypadku mały podatnik rozlicza podatek VAT za okresy kwartalne. Może on ...

Skutki w VAT zaniechania inwestycji

Jeżeli podatnik nabył towary lub usługi z zamiarem przeznaczenia ich do wykonywania czynności opodatkowanych VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to niezależnie od efektów takiej działalności, w momencie ich nabycia, mają one związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w związku z czym podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT już w momencie ponoszenia tych wydatków. Przy czym ...