Podatek dochodowy w firmach małżonków

Model zarobkowania, w którym każdy z małżonków prowadzi swój własny, jednoosobowy biznes, funkcjonuje w praktyce dosyć często. Ma to związek m.in. z coraz popularniejszą formą współpracy z dużymi firmami, jaką stanowią kontrakty B2B, które w niektórych branżach zastępują umowy o pracę. O rozliczeniach związanych z opłacaniem podatku dochodowego przez takich małżonków decydują ...

Rozliczanie sprzedaży prywatnych nieruchomości w pdof

Odpłatne zbycie przez osobę fizyczną poza działalnością gospodarczą nieruchomości i określonych praw majątkowych w warunkach zdefiniowanych w ustawie o pdof skutkuje obowiązkiem rozliczenia takiej transakcji z fiskusem. Nie zawsze jednak efektem tego rozliczenia jest ...

Organ podatkowy może zabezpieczyć zapłatę podatku

Organ podatkowy może w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej ustanowić na majątku podatnika zabezpieczenie zapłaty weryfikowanego podatku. Podstawą podjęcia takich kroków jest uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania podatkowego. Zabezpieczenie ...

Wnioski, oświadczenia i ich realizacja przez płatnika pdof

Na gruncie pdof funkcjonuje szereg oświadczeń i wniosków składanych przez podatników płatnikom tego podatku mających wpływ na obliczanie zaliczek na pdof. Mając wpływ na zaliczki, w konsekwencji przekładają się one również na sposób ich kalkulacji dokonywanej przez płatników ...

Rozliczenia związane z ulgą dla młodych

Zwolnienie nazywane ulgą dla młodych funkcjonuje na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych już ponad trzy lata. Pomimo tego, że jest preferencją, z której korzysta szeroki krąg beneficjentów, zasady jej stosowania nadal budzą wątpliwości ...

Pikniki i festyny firmowe w podatku dochodowym

Czas, w którym można organizować plenerowe pikniki, festyny, biwaki czy rajdy, wiele firm wykorzystuje do integracji pracowników. Impreza taka zazwyczaj ma rodzinny charakter, czyli uczestniczą w niej - oprócz pracowników - również członkowie ich rodzin. Coraz częściej ...

Rozliczenie pracy zdalnej w podatku dochodowym

Z dniem 7 kwietnia 2023 r. weszły w życie przepisy nowelizujące Kodeks pracy, które wprowadziły nowe regulacje, m.in. dotyczące pracy zdalnej. W oparciu o te uregulowania pracownik zyskał możliwość wykonywania jej całkowicie lub częściowo w miejscu przez niego wskazanym i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem ...

Wpływ umorzenia zobowiązań na podatek dochodowy

Wprawdzie ustawy o podatkach dochodowych nie definiują umorzenia wierzytelności, ale odwołanie się do reguł wykładni językowej oraz przepisów prawa cywilnego pozwala na przyjęcie, że pod tym terminem kryje się definitywna rezygnacja wierzyciela ze ściągania przysługujących mu należności. Jeżeli decyzja ...