Rozliczenia związane z ulgą dla młodych

Zwolnienie nazywane ulgą dla młodych funkcjonuje na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych już ponad trzy lata. Pomimo tego, że jest preferencją, z której korzysta szeroki krąg beneficjentów, zasady jej stosowania nadal budzą wątpliwości ...

Pikniki i festyny firmowe w podatku dochodowym

Czas, w którym można organizować plenerowe pikniki, festyny, biwaki czy rajdy, wiele firm wykorzystuje do integracji pracowników. Impreza taka zazwyczaj ma rodzinny charakter, czyli uczestniczą w niej - oprócz pracowników - również członkowie ich rodzin. Coraz częściej ...

Rozliczenie pracy zdalnej w podatku dochodowym

Z dniem 7 kwietnia 2023 r. weszły w życie przepisy nowelizujące Kodeks pracy, które wprowadziły nowe regulacje, m.in. dotyczące pracy zdalnej. W oparciu o te uregulowania pracownik zyskał możliwość wykonywania jej całkowicie lub częściowo w miejscu przez niego wskazanym i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem ...

Wpływ umorzenia zobowiązań na podatek dochodowy

Wprawdzie ustawy o podatkach dochodowych nie definiują umorzenia wierzytelności, ale odwołanie się do reguł wykładni językowej oraz przepisów prawa cywilnego pozwala na przyjęcie, że pod tym terminem kryje się definitywna rezygnacja wierzyciela ze ściągania przysługujących mu należności. Jeżeli decyzja ...

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Podatnik ma prawo zwrócić się do urzędu skarbowego o wystawienie zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków. Wniosek może złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Nowością jest możliwość uzyskania zaświadczenia w formie elektronicznej przez serwis e-Urząd Skarbowy ...

Rozliczenia związane z najmem sezonowym w 2022 r.

Apartamenty, kwatery, domki letniskowe oraz przeżywające swoisty renesans przyczepy kempingowe to miejsca, gdzie wypoczywamy równie chętnie jak w hotelach i wyspecjalizowanych ośrodkach. Sezonowo najem wielu takich obiektów oferują poza działalnością gospodarczą osoby fizyczne. Osiągane w ramach tzw. prywatnego najmu zarobki muszą w prawidłowy sposób opodatkować ...

PIT zero dla seniorów – Nowa preferencja podatkowa

Wprowadzona Polskim Ładem do ustawy o pdof tzw. ulga dla seniorów stworzona została dla osób w wieku emerytalnym. Polega ona na zwolnieniu z pdof dochodów tych osób w określonym zakresie. Jednak nie każda osoba z racji wieku może z niej skorzystać ...