Kontrola podatkowa (nie) musi być zapowiedziana

Urząd skarbowy powinien uprzedzić przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W wielu przypadkach jest jednak zwolniony z tego wymogu. Wyjątkowo urzędnikom wolno wszcząć kontrolę podatkową jedynie po okazaniu legitymacji służbowych ...

Jak zbierane są dowody w postępowaniu podatkowym?

Obowiązek zgromadzenia materiału dowodowego w postępowaniu podatkowym spoczywa na urzędzie skarbowym. Organ odwoławczy może we własnym zakresie jedynie uzupełnić ten materiał. Dowodem może być praktycznie wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem: księgi podatkowe, zeznania świadków, opinie biegłych itd. ...

Kiedy (nie) trzeba dokonać „czynnego żalu”?

Sposobem na uniknięcie sankcji za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe jest przyznanie się do naruszenia obowiązków podatkowych, zanim uchybienia wykryją urzędnicy skarbowi. "Czynny żal" - gdyż tak powszechnie nazywa się takie zawiadomienie - musi zawierać istotne okoliczności popełnienia czynu zabronionego ...

Przedawnienie zobowiązań w podatku dochodowym

Upływ terminu przedawnienia oznacza brak możliwości skutecznego żądania wykonania zobowiązania, gdyż dłużnik może odmówić spełnienia świadczenia, pomimo że jego dług nadal istnieje. Przedawnienie jest okolicznością kształtującą zarówno sytuację podatkową wierzyciela, jak i dłużnika ...

Wyższe grzywny za uchybienia skarbowe od 1 lipca 2023 r.

Wymiar grzywien za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe jest powiązany z wysokością obowiązującego w czasie ich popełnienia minimalnego wynagrodzenia za pracę. Płaca ta będzie od 1 lipca 2023 r. wynosić 3.600 zł. Oznacza to, że maksymalna grzywna za wykroczenie skarbowe popełnione w drugiej połowie 2023 r. to 72.000 zł, a za przestępstwo skarbowe - prawie 35.000.000 zł ...

Fiskus zapłaci odsetki, jeżeli popełnił błąd

Jednym z narzędzi zarządzania podatkami w firmach są indywidualne interpretacje podatkowe wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Tylko od stycznia do czerwca 2021 r. podatnicy złożyli 15 729 wniosków o wydanie interpretacji, a wydanych zostało 10 723. W praktyce większość podatników podporządkowuje się stanowisku fiskusa wyrażonemu w interpretacji niezależnie od tego, czy jest ono dla nich pozytywne, czy nie. W przypadku gdy ...