Firmowe wydatki na ochronę wzroku

W codziennym funkcjonowaniu w prawie każdej firmie wykorzystywane są urządzenia wyposażone w monitory ekranowe, czyli komputery stacjonarne, laptopy oraz tablety. Używane są w wykonywaniu zadań zarówno przez pracowników, jak i samych przedsiębiorców. Wielogodzinna praca ...

Składki ZUS od dopłat do wypoczynku pracownika

Część pracodawców dofinansowuje wypoczynek pracowników i ich rodzin. Świadczenie uzyskane przez pracowników z przeznaczeniem na ich wypoczynek stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy. To, czy pracodawca powinien oskładkować ...

Roczna korekta odpisu odprowadzanego na ZFŚS

Podstawowym źródłem finansowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest odpis odprowadzany na rachunek Funduszu. Pracodawcy tworzący ZFŚS mają w związku z tym określone obowiązki. Polegają one na odprowadzeniu kwoty odpisu na dany rok w ustawowych terminach i wysokości oraz ...

Świąteczny czas w podatku dochodowym

Koszty związane z wykreowaniem wizerunku marketingowego firmy nie można uznać za wydatki o charakterze reprezentacyjnym. Gwiazdka to w wielu firmach także czas dodatkowych gratyfikacji dla pracowników. W praktyce polegają one głównie na przekazywaniu osobom uprawnionym do tego typu pomocy m.in. premii pieniężnych, kart przedpłaconych, bonów towarowych oraz paczek ...

Przetwarzanie danych pracowników i innych uprawnionych dla potrzeb ZFŚS

Pomoc udzielana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinna być poprzedzona ustaleniem, w jakiej sytuacji materialno-bytowej znajduje się pracownik i inna osoba uprawniona. W tym celu pracodawca pozyskuje szereg informacji zawierających dane osobowe. Jako ich administrator musi je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami ...

Tworzenie i rezygnacja z przepisów zakładowych

Do podstawowych aktów prawa zakładowego należy układ zbiorowy pracy, regulamin pracy i regulamin wynagradzania. W wielu zakładach pracy, w związku z funkcjonowaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, występuje również regulamin ZFŚS. Obowiązek utworzenia wskazanych aktów zakładowych zależy głównie od ...

Niedozwolone kryteria przyznawania świadczeń z ZFŚS

Wielu pracodawców prowadzi działalność socjalną w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Z uwagi na cel Funduszu, jakim jest wsparcie socjalne pracowników i innych osób uprawnionych, jedynym kryterium przyznawania ulgowych świadczeń z jego środków jest tzw. kryterium socjalne. Wprowadzanie innych, pozasocjalnych warunków ...