Rodzaj umowy cywilnoprawnej na utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (588) z dnia 10.09.2023 r.
Na utrzymanie czystości (sprzątanie) pomieszczeń biurowych powinno zawierać się umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu. Sądy nie kwestionują jednak umów zlecenia. Umowa zlecenia należy do umów o świadczenie usług, przez które rozumie się szeroką i różnorodną grupę umów zawieranych na podstawie przepisów ich dotyczących lub tylko zasady swobody umów zapisanej w art. 3531 K.c.
(czytaj wiecej - https://gofin.pl/prawo-pracy/)

Wymiar czasu pracy dla niepełnoetatowców w 2024 r.

Gazeta Podatkowa nr 85 (2064) z dnia 23.10.2023 r., autor: Ewa Madejek
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnoetatowych jest ograniczony wielkością ich etatu. Pracodawcy, ustalając wymiar czasu pracy dla takich zatrudnionych, są zobligowani dokonać proporcjonalnego obniżenia tego wymiaru do wielkości etatu pracownika zatrudnionego na część etatu. Dotyczy to również 2024 r. Przy czym wskazanego obniżenia dokonuje się biorąc za podstawę wymiar czasu pracy obowiązujący w 2024 r. pracowników pełnoetatowych.
(czytaj wiecej - https://gofin.pl/prawo-pracy/)

Zasady wykorzystywania śniadaniowej przerwy w pracy

Gazeta Podatkowa nr 87 (2066) z dnia 30.10.2023 r., autor: Agata Barczewska
Wykonywanie pracy następuje w ramach dniówek roboczych przewidujących określoną liczbę godzin do przepracowania. Nie oznacza to, że efektywny czas pracy w danej dniówce musi ściśle odpowiadać zaplanowanej liczbie roboczogodzin. W ciągu dnia pracy pracownik może bowiem skorzystać z różnych przerw w pracy, w tym tzw. śniadaniowej.
(czytaj wiecej - https://gofin.pl/prawo-pracy/)

Wysokość kwot wolnych od potrąceń w I półroczu 2024 r.

Gazeta Podatkowa nr 89 (2068) z dnia 06.11.2023 r., autor: Ewa Madejek-Nowakowska
Zasadniczo pracodawca, dokonując potrąceń z wynagrodzenia pracownika, jest zobligowany do pozostawienia kwoty wolnej od potrąceń. Wyłączone spod tej zasady są jedynie potrącenia należności alimentacyjnych, wobec których nie jest stosowana kwota wolna od potrąceń, a potrąca się wyłącznie określony procent wynagrodzenia. Podstawę ustalenia kwot wolnych od potrąceń stanowi minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku. W 2024 r. wynagrodzenie minimalne zostanie podwyższone dwukrotnie: od 1 stycznia i od 1 lipca.
(czytaj wiecej - https://gofin.pl/prawo-pracy/)

Niedozwolone przesłanki wypowiedzenia umowy o pracę

Gazeta Podatkowa nr 91 (2070) z dnia 13.11.2023 r., autor: Agata Barczewska
Wypowiedzenie umowy o pracę jest zwyczajnym trybem rozwiązania stosunku pracy, który dla swojej skuteczności nie wymaga zbyt doniosłej przyczyny. Istnieją jednak takie okoliczności, które przez prawo pracy uznane są za niedozwolone przesłanki rozwiązania umowy, w tym przez wypowiedzenie. Nieakceptowane przyczyny wypowiedzenia wynikają głównie z Kodeksu pracy.
(czytaj wiecej - https://gofin.pl/prawo-pracy/)

Przyznanie zleceniobiorcy dodatkowego bonusu pieniężnego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023 r.
Zleceniodawca może przyznać zleceniobiorcy dodatkowe wynagrodzenie na podstawie pisemnego lub ustnego aneksu do łączącej ich umowy zlecenia. (...) Warunki wynagradzania mogą być zatem ukształtowane w umowie zlecenia dowolnie, byleby ich treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Przy ich ustalaniu zleceniodawca i zleceniobiorca korzystają bowiem z zasady swobody umów.
(czytaj wiecej - https://gofin.pl/prawo-pracy/)

Wymiar urlopu w przypadku powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (590) z dnia 10.10.2023 r.
Wymiar urlopu pracownika legitymującego się co najmniej 10-letnim stażem urlopowym wynosi 26 dni. W przypadku gdy jest on zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar 26 dni, a niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Osobie pozostającej w stosunku pracy na okres pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej udziela się urlopu bezpłatnego.
(czytaj wiecej - https://gofin.pl/prawo-pracy/)

Potrącanie przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika składki związkowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (588) z dnia 10.09.2023 r.
Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika składki związkowej wymaga dysponowania przez pracodawcę wnioskiem zakładowej organizacji związkowej i zgodą pracownika. Te dwa dokumenty wskazuje art. 331 § 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Przepis ten narzuca im formę pisemną, lecz nie zabrania ich połączenia.
(czytaj wiecej - https://gofin.pl/prawo-pracy/)

Zasady obliczania odpraw pracowniczych

Gazeta Podatkowa nr 84 (2063) z dnia 19.10.2023 r., autor: Ewa Madejek
Pracownikom w określonych okolicznościach przysługują od pracodawcy odprawy pieniężne. Najczęściej spotykanymi odprawami są odprawy emerytalno-rentowe i ekonomiczne. Pierwsza z nich przysługuje na mocy przepisów Kodeksu pracy, a do wypłaty drugiej obliguje pracodawcę tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych, oczywiście po spełnieniu przez pracownika warunków nabycia prawa do tych odpraw.
(czytaj wiecej - https://gofin.pl/prawo-pracy/)

Limit godzin dla niepełnoetatowca przy zmiennym rozkładzie

Gazeta Podatkowa nr 76 (2055) z dnia 21.09.2023 r., autor: Agata Barczewska
W umowie o pracę zawartej z pracownikiem niepełnoetatowym strony (w praktyce pracodawca) są zobowiązane ustalić liczbę godzin pracy ponad obowiązujący pracownika wymiar niepełnego etatu, a poniżej pełnego etatu. Przekroczenie tej liczby (limitu) godzin pracy uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia jak za pracę nadliczbową.
(czytaj wiecej - https://gofin.pl/prawo-pracy/)