Co dalej po odstąpieniu od umowy?

Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024 r., autor: Paweł Cierkoński
Odstąpienie od umowy to jej jednostronne anulowanie. Odstąpić można przede wszystkim od umowy wzajemnej, w szczególności od umowy sprzedaży, umowy o dzieło czy umowy o roboty budowlane. Odstąpienie z reguły następuje w razie kwalifikowanego, nienależytego wykonywania umowy przez drugą stronę w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego albo postanowienia umowne.
(czytaj wiecej - https://gofin.pl/firma/)

Ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika

Gazeta Podatkowa nr 26 (2109) z dnia 28.03.2024 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Pomniejszenie grona wspólników handlowej spółki osobowej, m.in. z powodu wystąpienia wspólnika, nie wyklucza dalszego prowadzenia działalności w jej ramach. W takim przypadku spółka powinna rozliczyć się z osobą ustępującą. Rozliczenia te mogą być przeprowadzone zgodnie z ustaleniami stron, ewentualnie według zasad kodeksowych. Z orzecznictwa płyną wnioski, jak prawidłowo ustalić wartość udziału kapitałowego wspólnika opuszczającego spółkę.
(czytaj wiecej - https://gofin.pl/firma/)

Obowiązki pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP

Gazeta Podatkowa nr 29 (2112) z dnia 08.04.2024 r., autor: Jolanta Białkowska
Pracodawca delegujący pracownika z terytorium Polski na okres przekraczający 4 kolejne tygodnie, przed delegowaniem go do pracy w innym państwie członkowskim jest zobowiązany odpowiednio zaktualizować informacje o warunkach jego zatrudnienia (...). Poinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia może nastąpić przez wskazanie w postaci papierowej lub elektronicznej odpowiednich przepisów państwa członkowskiego, na terytorium którego pracownik został delegowany.
(czytaj wiecej - https://gofin.pl/firma/)

Dotacja na uruchomienie własnej firmy a prowadzenie działalności nierejestrowej

Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024 r., autor: Kinga Romas
Osoba bezrobotna może wystąpić do powiatowego urzędu pracy o udzielenie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej. Bezrobotny to osoba niezatrudniona i niewykonująca pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie, służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną - zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w minimum połowie etatu. Jednym z warunków posiadania statusu bezrobotnego jest niewykonywanie innej pracy zarobkowej.
(czytaj wiecej - https://gofin.pl/firma/)

Preferencyjne ceny energii i upust za oszczędzanie

Gazeta Podatkowa nr 18 (2101) z dnia 29.02.2024 r., autor: Jolanta Białkowska
Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną stosuje cenę maksymalną w rozliczeniu z odbiorcami uprawnionymi (MŚP) od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. Dla przedsiębiorcy, który w 2023 r. złożył oświadczenie pozwalające na skorzystanie z maksymalnych cen na dzień 31 grudnia 2023 r., nie jest wymagane złożenie nowego oświadczenia za 2024 r.
(czytaj wiecej - https://gofin.pl/firma/)

Ucieczka przed wierzycielami w spółkę

Gazeta Podatkowa nr 15 (2098) z dnia 19.02.2024 r., autor: Paweł Cierkoński
Gwałtowne pogorszenie sytuacji finansowej i ryzyko upadłości podsuwają przedsiębiorcom myśli o założeniu nowego podmiotu, który faktycznie przejmie dotychczasową działalność bez bagażu zobowiązań. Realizacja takiego pomysłu może prowadzić do odpowiedzialności karnej jego autora oraz odpowiedzialności cywilnej nowo utworzonego podmiotu.
(czytaj wiecej - https://gofin.pl/firma/)

Mikrorachunek po zawieszeniu działalności gospodarczej

Gazeta Podatkowa nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024 r., autor: Małgorzata Żujewska
Identyfikatorem podatkowym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest NIP. Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza zaprzestanie jej wykonywania i osiągania bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, ale nie powoduje utraty statusu przedsiębiorcy. W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca posługuje się mikrorachunkiem utworzonym na podstawie NIP.
(czytaj wiecej - https://gofin.pl/firma/)

Konsekwencje braku zaświadczenia o pomocy de minimis przy wydatkowaniu ZFRON

Gazeta Podatkowa nr 19 (2102) z dnia 04.03.2024 r., autor: Kinga Romas
Wydatkowanie środków ZFRON w ramach reguły de minimis stanowi szczególną formę pomocy publicznej, która ma na celu ułatwienie pracodawcy wyposażenia miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej celem poprawy jej warunków pracy. Środki mogą być przeznaczone na realizacje różnych inwestycji, ale wspólnym mianownikiem dla nich jest przyczynianie się do eliminacji skutków niepełnosprawności pracowników.
(czytaj wiecej - https://gofin.pl/firma/)

Świadectwo energetyczne przy nowej umowie najmu

Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024 r., autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku zbywanego na podstawie umowy sprzedaży, zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub wynajmowanego.
(czytaj wiecej - https://gofin.pl/firma/)