Data ustanowienia rozdzielności majątkowej

Gazeta Podatkowa nr 86 (1336) z dnia 27.10.2016 r., autor: Dawid Szwarc
Zasadniczo każda umowa (np. intercyza) reguluje określone kwestie "na przyszłość", czyli nie działa wstecz, nie może zmienić reguł np. odpowiedzialności dotyczących już powstałych zobowiązań. Więcej możliwości pojawia się gdy intercyza zostanie wprowadzona w drodze postępowania sądowego (np. gdy jeden z małżonków nie wyraża zgody na intercyzę). W tym jednak przypadku muszą istnieć tzw. ważne powody, aby sąd uwzględnił żądanie jednego z małżonków.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/prawnik-radzi/)

Odszkodowanie z polisy OC dla poszkodowanego współwłaściciela

Gazeta Podatkowa nr 92 (1342) z dnia 17.11.2016 r., autor: Marcin Mendel
W przypadku szkody w mieniu obowiązek jej naprawienia obejmuje zarówno straty, które poszkodowany poniósł, jak i korzyści, które osoba ta mogłaby osiągnąć, gdyby jej szkody nie wyrządzono. Współmałżonek kierowcy, który spowodował wypadek, nie może liczyć na odszkodowanie w związku ze szkodą w mieniu - np. pokrycie kosztów naprawy pojazdu - jeśli jest współwłaścicielem tego pojazdu, również na prawach majątkowej wspólności ustawowej.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/prawnik-radzi/)

Nieuwaga przechodnia nie zwalnia zarządcy chodnika z odpowiedzialności za szkodę

Gazeta Podatkowa nr 104 (1354) z dnia 29.12.2016 r., autor: Aleksandra Karasińska
W myśl art. 362 Kodeksu cywilnego, jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. Przez przyczynienie się poszkodowanego powinno być jednak rozumiane tylko zachowanie nieprawidłowe, wykraczające poza przyjęte reguły postępowania, zachowanie, którego nie powinno się spodziewać od osób roztropnych.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/prawnik-radzi/)

Różne rodzaje adopcji

Gazeta Podatkowa nr 102 (1352) z dnia 22.12.2016 r., autor: Dawid Szwarc
Przepisy rozróżniają kilka rodzajów adopcji. W sytuacji gdy dochodzi do wyboru tzw. adopcji pełnej, między przysposabiającym a przysposobionym powstaje taki sam stosunek prawny, jak między rodzicami a dziećmi biologicznymi. Taka adopcja ma zatem najszerszy zakres, co przekłada się na wszystkie gałęzie prawa, m.in. na dziedziczenie. Zaadoptowany nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/prawnik-radzi/)

Oznaczenie posesji musi być oświetlone

Gazeta Podatkowa nr 88 (1338) z dnia 03.11.2016 r., autor: Dawid Szwarc
Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Stanowi o tym art. 47b ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/prawnik-radzi/)