Podział lub pokrycie wyniku finansowego w zależności od formy prawej jednostki

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 01.04.2016 r.
W świetle ustawy o rachunkowości, podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek niezobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. W przypadku jednostek zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego, podział lub pokrycie wyniku może nastąpić po zatwierdzeniu tego sprawozdania przez organ zatwierdzający, które zostało poprzedzone wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Ewidencja zaangażowania wydatków w jednostce budżetowej w przypadku umów wieloletnich

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016 r.
W przypadku umów wieloletnich zaangażowanie wydatków budżetowych księgowane jest z rozdzieleniem wydatków na poszczególne lata wynikające z zawartych umów. Prawne zaangażowanie wydatków ujętych w planie finansowym danego roku budżetowego księguje się na stronie Ma konta 998 "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego", a zaangażowanie wydatków dotyczące lat następnych - na stronie Ma konta 999 "Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat".
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Zakup nieruchomości z przeznaczeniem pod wynajem

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016 r.
Do inwestycji zalicza się te nieruchomości, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia korzyści w postaci wzrostu ceny lub pożytków z najmu, dzierżawy czy leasingu operacyjnego. Inwestycje w nieruchomości mogą być pozyskane drogą nabycia, wytworzone we własnym zakresie, otrzymane w postaci aportu, czy przekwalifikowane ze środków trwałych. Zalicza się do nich grunty, prawa użytkowania wieczystego gruntu, budynki, budowle, lokale stanowiące odrębną własność, a także spółdzielcze prawa do lokali.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/rachunkowosc/)

VAT należny od WNT w księdze podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 29 (1279) z dnia 11.04.2016 r., autor: Monika Kuźbińska
Wartość VAT należnego od WNT, która nie stanowi VAT naliczonego, może zostać ujęta w księdze podatkowej. Nabywca dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) ma obowiązek wykazać VAT należny. Jednocześnie, jeśli jest on czynnym podatnikiem VAT i zakupiony przez niego w ramach WNT towar służy czynnościom opodatkowanym VAT, to ma on prawo VAT należny uznać za podatek naliczony, który podlega odliczeniu.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika na zakup waluty obcej w kantorze

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 01.03.2016 r.
Ewidencja księgowa operacji związanych z pobraniem przez pracownika zaliczki i zakupem z tych środków waluty obcej w kantorze - może przebiegać za pośrednictwem konta 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami". Natomiast pobranie przez pracownika zaliczki z kasy walutowej może być księgowane zapisem: Wn konto 23-4, Ma konto 10 "Kasa" (w analityce: Kasa walutowa). Warto przy tym pamiętać, iż wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Zbiorcze zapisy – uproszczenie w prowadzeniu podatkowej księgi

Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (414) z dnia 20.03.2016 r.
Podatnicy, którzy sprzedaż wyrobów, towarów handlowych i usług dokumentują fakturami, zasadniczo muszą wpisywać przychody do księgi na podstawie tych dowodów. Jednak w sytuacji gdy dziennie jest wystawianych wiele faktur, zapisu mogą dokonywać jedną sumą wynikającą z dziennego zestawienia faktur, zwanego zestawieniem sprzedaży. Takie zestawienie powinno zawierać co najmniej następujące dane: datę i kolejny numer zestawienia, numery od-do faktur objętych zestawieniem, sumę zbiorczą tych faktur oraz podpis podatnika lub osoby, która sporządziła zestawienie.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Wybrane operacje gospodarcze związane z udzieleniem gwarancji na dostawy i usługi

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 01.05.2016 r.
Kaucja gwarancyjna to przysługujący inwestorowi rodzaj zabezpieczenia jego ewentualnych roszczeń wobec wykonawcy na wypadek niewłaściwego wykonania robót budowlanych. Zabezpieczenie to może być realizowane np. przez zatrzymanie przez inwestora części kwoty należnej wykonawcy z każdej wystawianej przez niego faktury. Kaucja dla wykonawcy ma stanowić motywację do należytego wykonania robót budowlanych oraz terminowego usuwania wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji. Z umowy pomiędzy stronami powinno wynikać, co kaucja zabezpiecza, w jakiej wysokości oraz na jaki okres została ustanowiona.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Rozrachunki z komornikiem w księgach wierzyciela

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016 r.
Co do zasady, rolą komornika nie jest poszukiwanie majątku dłużnika. To wierzyciel winien wskazać we wniosku o wszczęcie egzekucji składniki majątku dłużnika i sposoby egzekucji. Jeśli wierzyciel nie ma wiedzy o majątku dłużnika, może zlecić komornikowi jego poszukiwanie. Za zlecenie komornikowi poszukiwania majątku dłużnika wierzyciel musi uiścić opłatę. W myśl bowiem Kodeksu postępowania cywilnego, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016 r.
Ujęcie w księgach budżetu wpływu nadwyżki środków obrotowych (od podległych samorządowych zakładów budżetowych) powinno nastąpić z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej. Wpływ na rachunek budżetu nadwyżki środków obrotowych otrzymanej od samorządowego zakładu budżetowego księgowany jest zapisem: Wn konto 133 "Rachunek budżetu",Ma konto 901 "Dochody budżetu".
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/rachunkowosc/)